2011.9.11 SHINJUKU NO NUKES DEMO


photo. by Naoko Sakokawa
music by Tomoya Ino